ಇದರೊಂದಿಗೆ Amazon ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ
ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಯ ಲಾಂಚ್ ಆಫರ್‌ಗಳು

Special offers for sellers on Amazon.in. Available for a limited time only!
Offers for Amazon.in sellers

Benefits worth ₹25K

Ready to sell? Start your business on Amazon.in and get the opportunity to get benefits worth ₹ 25,000*
icon: checkmark
Rewards worth ₹ 15,000 for investing in sponsored ads
icon: checkmark
Up to ₹ 6,000 in ad credits in Amazon Ads account
icon: checkmark
Up to ₹ 2,000 in potential rewards for adding more listings
icon: checkmark
₹ 2,000 as reward by participating in FBA Dhamaka
sales chart with arrow going up and to the right

ಇಂದೇ ಮಾರಾಟಗಾರರಾಗಿರಿ

ಮತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ
ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಲು ಕೇವಲ 15 ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ